Rijden met Cap

Voor je eigen veiligheid is het verboden om op het clubterrein te rijden zonder cap.

Geldig inentings bewijs

Voor de gezondheid van uw en andermans paard of pony, vereist de club een geldig inentingsbewijs voor uw paard of pony. De entingen mogen niet langer dan 1 jaar geleden hebben plaatsgevonden. De club organiseert jaarlijks een collectieve enting. Maak daar gebruik van, dan kunt U het ook niet vergeten.

Aansprakelijkheid

De club is niet aansprakelijk voor ongevallen en/of ongelukken.Het rijden is voor eigen risico. Alle schades ten gevolge van ongevallen en/of ongelukken vallen onder uw eigen W.A. verzekering.

 

Huishoudelijk reglement LR&PC de Vierheemskinderen

 

 

Lidmaatschap

Het aanmelden dient schriftelijk te gebeuren bij het secretariaat van LR&PC de Vierheemskinderen

 

De vereniging kent de volgende soorten leden:

Aspirant leden:`            Dit zijn leden die 1 maand op proef zijn alvorens definitief lid te worden.

Basis leden:                 Alle leden van de Vier Heemskinderen zijn basislid van de vereniging

De basis leden betalen allemaal dezelfde basiscontributie. In ruil hiervoor mogen zij gebruik maken van de accommodatie.

Lessende leden:           Deze leden nemen deel aan de clublessen. Deze leden betalen de basiscontributie plus lesgeld.

Men leden:                   Deze leden betalen, in principe, alleen de basiscontributie. Voor deze leden  worden menactiviteiten georganiseerd. Zijn aan deze activiteiten kosten verbonden dan worden deze separaat in rekening gebracht.

Steunende leden:          Leden die de vereniging steunen middels een vrijwillige bijdrage. Zij maken geen gebruik van de accommodatie.

Ereleden:                      Deze leden worden door de algemene ledenvergadering voorgedragen vanwege hun uitzonderlijke verdiensten voor de vereniging. Ereleden betalen geen contributie. Zij maken geen gebruik van de accommodatie.

Bestuursleden:              Leden van het bestuur zijn automatisch lid van de vereniging. Zij betalen geen contributie en mogen gebruik maken van de accommodatie. Zijn zij daarnaast lessend lid of menner dan betalen zij dienovereenkomstig hiervoor de bijdrage. Bestuursleden zijn automatisch lid van de KNHS. Het lidmaatschap van de KNHS wordt door de vereniging betaald.

 

Lessende ponyleden worden geacht, over te gaan naar de paardenlessen vanaf de datum dat ze

19 jaar worden.

 

Wanneer men eerst bij een andere rijvereniging heeft gereden dient dit lidmaatschap volledig opgeheven te zijn alvorens men lid kan worden van LR&PC de Vierheemskinderen.

 

Een aspirant lid heeft recht op een proef maand, welke vrij is van contributie. In deze maand kunnen lid en vereniging kennis met elkaar maken.

Na deze maand gaat het lidmaatschap over in basislidmaatschap of lessend lidmaatschap of de verbintenis met de vereniging stopt.

Het staat het aspirant lid uiteraard vrij lid te worden. Het bestuur is echter gerechtigd het lidmaatschap te weigeren. Hiervoor zal uiteraard een zeer goede en duidelijke motivatie gegeven moeten worden.

 

Lid zijn van de vereniging betekent dat leden voldoende inzet tonen bij het volgend van de lessen, clubactiviteiten, werkzaamheden op de accommodatie etc.. Hier hoort ook bij dat de leden er voor zorgen dat er geen paarden of pony poep achterblijft in de bakken of op de rest van de accommodatie.

Bij onvoldoende clubmentaliteit is het bestuur ten aller tijde bevoegd tot het nemen van adequate stappen jegens het lid.

 

Opzegging van het lidmaatschap dient in alle gevallen schriftelijk te geschieden bij de secretaris.

Hierbij dient een opzegtermijn van 3 maanden in acht genomen te worden.

 

Het bestuur is ten aller tijde bevoegd een lidmaatschap op te zeggen. Uiteraard dient hiervoor een goede en duidelijke motivatie aangegeven te worden. Dit kan onder andere het geval zijn bij het, veelvuldig, niet tijdig voldoen van de contributie.

 

 

Verenigings lessen:

Lessende leden worden geacht alle lessen te volgen. Indien met onverhoopt niet kan lessen dan dient dit tijdig aangegeven te worden bij het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor de lesindeling. Deze kan dan eventueel nog lessen samenvoegen of annuleren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributie:

Vaststelling van de contributie kan alleen geschieden door accorderen van de algemene ledenvergadering welke altijd in het voorjaar van ieder kalenderjaar plaats vindt. Deze accordering geschiet door een meerderheid van de stemgerechtigde leden.

 

De contributie wordt maandelijks per automatische incasso geïnd.

 

 

Startkaart en concoursen:

Wanneer ruiters/amazones alsmede pony/paard hier aan toe zijn dan kan de combinatie, na overleg met de instructie, een startkaart voor deelname aan concoursen aanvragen bij de KNHS. Dit dient via het wedstrijdsecretariaat te geschieden. De kosten die de KNHS hiervoor bij de vereniging in rekening brengt zullen vervolgens bij het betreffende lid in rekening gebracht worden.

De leden regelen zelf hun inschrijving bij de concoursen.

Vervoer van en naar concoursen valt ten aller tijde onder de eigen verantwoordelijkheid van het betreffende lid.

In verband met promotie naar een hogere klasse dienen de door de combinatie behaalde winstpunten door het lid zelf bijgehouden te worden. Het niet reglementair starten is ten aller tijde voor eigen risico van het lid. Hierbij te denken aan eventuele boetes opgelegd door de KNHS.

Wanneer een lid om wat voor reden dan ook niet in de gelegenheid is aan het concours deel te nemen dan dient het lid zich zelf af te melden bij de organiserende vereniging. Is men hierin nalatig geweest dan is een eventuele boete voor kosten van het lid.

De kosten verbonden aan een startkaart, inschrijfgeld voor concoursen en eventuele boetes worden achteraf per kwartaal in rekening gebracht.

Betaling van de betreffende nota’s dient uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de nota’s te geschieden.

 

 

Stemrecht:

Leden van 15 jaar of ouder zijn stemgerechtigd indien zij aanwezig zijn tijdens de algemene ledenvergadering. Ouders van leden, welke dus zelf geen lid zijn van de vereniging mogen wel deelnemen aan de algemene ledenvergadering maar hebben geen stemrecht.

 

 

Het bestuur:

De leden van het bestuur worden gekozen tijdens de algemene ledenvergadering door de stemgerechtigde aanwezige leden.

Voor een bestuursbenoeming is volstrekte meerderheid van stemmen vereist van de aanwezige stemgerechtigde leden.

Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden van tenminste 3 personen.

De zittingsperiode van een bestuurslid bedraagt in principe 3 jaar. Na 3 jaar kan het betreffende bestuurslid zich terstond herkiesbaar stellen. Bij vacatures zal het bestuur kandidaten voordragen.

De stemgerechtigde leden kunnen eventueel tegen kandidaten voordragen. Dit dient schriftelijk te gebeuren met ondertekening van minstens 5 stemgerechtigde leden. De kandidaats stelling dient uiterlijk 24 uur voor aanvang van de algemene ledenvergadering in bezit te zijn van de voorzitter van de vereniging.

Het dagelijks bestuur, zijnde voorzitter, secretaris en penningmeester wordt door het voltallige bestuur samengesteld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verzekering:

De leden van de vereniging zijn, ten aller tijde, verplicht een eigen wettelijke aansprakelijkheid (WA) verzekering te hebben.

Het rijden op de accommodatie van LR&PC de Vierheemskinderen of het rijden van en naar genoemde accommodatie is ten aller tijde voor eigen verantwoordelijkheid. De leden kunnen de vereniging of het bestuur nooit aansprakelijk stellen voor eventuele calamiteiten.

 

 

Cap dragen:

Tijdens het rijden op de accommodatie is het, voor alle pony of paard rijdende leden, verplicht een cap te dragen. Tijdens het mennen is het niet verplicht een cap te dragen.

 

 

Wijzigingen in het huishoudelijk reglement:

Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen alleen doorgevoerd worden bij besluit van de algemene ledenvergadering.

Verzoek tot wijziging kan door de leden ingediend worden bij het bestuur. Dit dient schriftelijk te gebeuren en moet gedragen worden door tenminste 1/3 deel van de leden.

Wijzigingen kunnen ook door het bestuur voorgedragen worden.

 

Het aangepaste huishoudelijk reglement moet geaccordeerd worden door een volstrekte meerderheid van de stemgerechtigde leden tijdens de algemene ledenvergadering.

Na goedkeuring zal het huishoudelijk reglement gepubliceerd worden op de site: devierheemskinderen.nl

Ieder lid van de vereniging wordt geacht op de hoogte te zijn van het huishoudelijk reglement.

 

 

 

Akkoord bevonden door de algemene ledenvergadering 2012

 

 

Aldus ondertekend,

 

 

 

 

Voorzitter:        J.A.W. Arts

 

 

 

 

 

Secretaris:        J.E.M. Schouten